1. Democracy and participatory design

2. Participatory design processes (infrastructures, data, identification)

3. Future issues of participatory design

4. Urban participation

1. Democratie en participatief ontwerp

2. Participatieve ontwerpprocessen (infrastructuren, data, identificatie)

3. Toekomstige kwesties van participatief ontwerp

4. Stedelijke participatie

Interactive Workshops and Tutorials

Monday 20th — Tuesday 21st of August
Half or whole day
LUCA School of Arts, Campus C-mine 5, Genk

See below for Dutch

PDC 2018 presents 13 interactive workshops (and tutorials): an exciting series of sessions on topics that include reflections, methods, practices and other areas of interest with regard to participative design. These last half a day or a whole day. Participating in the workshops means that you will actively participate in a topic and enter into a lively debate with other interested parties.

How can you participate?

A detailed description of each workshop, including the requirements for participation, can be found here via following the links. Keep in mind that these can vary per workshop and some workshops require preparation. The deadline for this is 15 May 2018. Of course you are also welcome to visit the conference in August 2018 and participate in it in a different way.

What can you participate in exactly?

The 13 workshops (and tutorials) can be roughly divided into four main themes relating to the theme of the conference: 1. Democracy and participatory design (divided into inclusion, governance and democracy in general); 2. Participatory design processes (infrastructures, data, identification); 3. Future issues of participatory design; and 4. Urban participation.

A list of the individual workshops (and more information about them) can be found below.

1. Democracy and participatory design

Inclusion

How do I involve diverse groups of people in my design process? WS1 focuses on people with difficulties communicating, and WS2 works hands-on with people to design inclusive hotel rooms, while reflecting on involvement of people in design processes.

 

Public partners

How do we as designers work together with the public sector? What challenges are there? WS3 focuses on working with public partners, such as governments and NGOs, while WS4 focuses specifically on participatory design of school environments.

 

Design and democracy

To what extent is my design a democratic process and vice versa. How do I contribute – in times of political and economic uncertainty – as a designer to a democratic society in which everyone has a voice? Ezio Manzini, renowned designer in the field of Design and Social Innovation and the driver of the Desis network gives an introductory lecture.

2. Participatory design processes (infrastructures, data, identification)

Data

How can we enhance the capabilities of people in the communities we work with, to work with research data through participatory design?

 

Infrastructures

How do we as designers work on infrastructures and infrastructuring in order to support participatory processes over time? Identification: How do (we allow) people (to) identify with participatory processes?

3. Future issues of participatory design

How can we work with communities on complex technological and sustainable themes, such as biotechnology (WS9) and Artificial Intelligence (WS10) and self-driving cars (WS11)?

4. Urban participation

How can we work with communities in relation to the city? How can we work in relation to its heritage (WS12) and around the Smart City, innvolving the role of people, technology and nature (WS13)?

 

In Dutch

PDC 2018 presenteert 13 interactieve workshops (en tutorials): een spannende reeks sessies over onderwerpen die reflecties, methoden, praktijken en andere interessegebieden met betrekking tot participatief ontwerp omvatten. Deze duren een halve dag óf een hele dag. Deelnemen aan de workshops betekent dat je actief zult participeren rond een onderwerp en een levendig debat aangaat met andere geïnteresseerden.

Hoe kun jij deelnemen?

Een uitgebreide beschrijving van elke workshop, inclusief de vereisten voor deelname, vind je via de links hier beneden. Hou er rekening mee dat deze kunnen verschillen per workshop en sommige workshop enige voorbereiding vereisen. De deadline hiervoor is 15 mei 2018. Natuurlijk ben je ook van harte welkom om de conferentie in Augustus 2018 te bezoeken en eraan deel te nemen op andere manier.

Waar aan kun je precies deelnemen?

De 13 workshops (en tutorials) kunnen grofweg worden verdeeld in vier hoofdthema’s met betrekking tot het thema van de conferentie:

  1. Democratie en participatief ontwerp (onderverdeeld in inclusie, bestuur en democratie in het algemeen);
  2. Participatieve ontwerpprocessen (infrastructuren, data, identificatie);
  3. Toekomstige kwesties van participatief ontwerp;
  4. Stedelijke participatie.

Een lijst van de individuele workshops (en meer informatie erover) vind je hier onder.

1. Democratie en participatief ontwerp

Inclusie

Hoe betrek ik alle mensen in mijn ontwerpproces, ook personen met een handicap? WS1 focust zich op mensen met moeilijkheden om te communiceren, en WS2 gaat hands-on met mensen aan de slag om inclusieve hotelkamers te ontwerpen

 

Bestuur

Hoe werken wij als ontwerpers met de publieke sector samen? Welke uitdagingen zijn er? overheden samen en omgekeerd? WS3 focust op het werken met publieke partners, zoals overheden en ngo’s, terwijl WS4 zich specifiek concentreet op participatief ontwerp van schoolomgevingen.

 

Ontwerp en democratie

In welke mate is mijn ontwerp een democratisch proces en omgekeerd. Hoe draag ik – in tijden van politieke en economische onzekerheid – bij als ontwerper aan een democratische samenleving waarin iedereen een stem heeft? Ezio Manzini, befaamd ontwerper in het domein van Design en Sociale Innovatie en trekker van het Desis netwerk geeft een inleidende lezing.

2. Participatieve ontwerpprocessen (infrastructuren, data, identificatie)

Data

Hoe kunnen we doorheen participatief design mensen in gemeenschappen waar we mee aan de slag gaan – niet-onderzoekers – meer geletterd maken in het werken met onderzoeksdata?

 

Infrastructuren

Hoe werken als ontwerpers aan infrastructuren die lange termijn participatieve processen ondersteunen?

 

Identificatie

Hoe stimuleren we mensen om zich te identificeren met het ontwerp waarrond we participatie organiseren?

3. Toekomstige kwesties van participatief ontwerp

Hoe kunnen we met gemeenschappen werken rond complexe technologische en duurzame thema’s, zoals biotechnologie (WS9) en Artificial Intelligence (WS10) en zelfrijdende auto’s (WS11)?

4. Stedelijke participatie

Hoe kunnen we met gemeenschappen werken rond de stad? Rond diens erfgoed (WS12) en rond de Smart City en de rol van mensen, technologie en de natuur daarbinnen (WS13)?